Method PDF.PDFgen()->setgray_stroke()


Method setgray_stroke

object setgray_stroke(float gray)