Method Stdio.NonblockingOutputStreamMixin()->set_write_callback()


Method set_write_callback

void set_write_callback(write_callback_t f)